聖書を根底から学ぶスレ10 [無断転載禁止]©2ch.net

1代理2017/08/09(水) 21:00:20.72ID:OeQTQxwT

134神も仏も名無しさん2017/12/27(水) 05:16:11.75ID:4nJ85TNr
テスト

ζειν ┬ ・οταν δε ελθη

εκεινοc ・ το πνα

τηc αληθιαc ・οδη

γηcει υ?μαc εν τη

αληθεια ┬ ・ου γαρ λα

λη?ει αφ εαυτου ・

αλλ’οcα ακουει λα

ληcει . και τα ερχο

μενα αναγγελλει η

135神も仏も名無しさん2017/12/27(水) 05:21:15.36ID:4nJ85TNr
ヨハネ16:13です 
ちょっと表現できていないところがあるかも
しれませんが


ζειν ┬ ・οταν δε ελθη

εκεινοc ・ το πνα

τηc αληθιαc ・οδη

γηcει υμαc εν τη

αληθεια ┬ ・ου γαρ λα

ληcει αφ εαυτου ・

αλλ’οcα ακουει λα

ληcει . και τα ερχο

μενα αναγγελλει η

136神も仏も名無しさん2017/12/27(水) 05:31:59.80ID:4nJ85TNr
ヨハネ14:26です 表現できてないところもあるかもしれません。
よろしくお願いします。

ο δε παρακλητοc

πεμψει το πνα το

αγιον ο πατηρ' εν

τω ονοματι μου ・

εκεινοc ?μαc δι

δαξει παντα ・και υ

πομνηcει υμαc

παντα ・α ειπον υ

μιν :

137神も仏も名無しさん2017/12/27(水) 05:35:03.55ID:4nJ85TNr
136の?は υの上に・が二つついたものです。
他の箇所でもあるところがありますが υで代用してます。
意味合いから察してくださいね。

よろしくお願いします。

138神も仏も名無しさん2017/12/27(水) 05:43:19.98ID:4nJ85TNr
ヨハネ14:17です。


το πνα τηc αληθι

αc ο ο κοcμοc ου δυ

ναται λαβειν ・οτι

ου θεωρει αυτο ・ου

δε γινωcκει ・ υμιc

γεινωcκετε αυτο ・ ο

τι παρ υμιν μενει ・

και εν υμιν εcται ・


お手数ですがよろしくお願いしまーす。

139青梗菜2017/12/27(水) 08:07:30.56ID:LDulX+oH
マタイ21:5
εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών·
ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι
πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον
καὶἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.

εἴπατε 二複過命 あなた方は言いなさい
τῇ θυγατρὶ 冠詞+女単与格 娘に
Σιών· 地名無変 シオーン シオン
ἰδοὺ 間 見よ
ὁ βασιλεύς 冠詞+男単主格 王が
σου 二単属格 あなたの
ἔρχεταί 三単現 彼は来る
σοι 二単与格 あなたに
πραῢς 柔和で
καὶ 接続詞 そして
ἐπιβεβηκὼς 完分男単主格 彼は乗る
ἐπὶ 前置詞+対格 〜の上に
ὄνον 女単対格 雌ロバに
καὶ接続詞 そして
ἐπὶ 前置詞+対格 〜の上に
πῶλον 男単対格 子ロバに
υἱὸν 男単対格 子に
ὑποζυγίου.中単属格 くびきを負った

スロージューサー訳
あなた方はシオンの娘に言いなさい。見よ、あなたの王があなたに来る。
彼は雌ロバの上に乗る。そしてくびきを負った子、子ロバの上に

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

140青梗菜2017/12/27(水) 08:35:07.16ID:LDulX+oH
>>135
表現できていないというか、あなたはただコピペされた
だけでしょ。しかも文字化けしたまま。

ζειν ┬ ・οταν δε ελθη

ζειν ┬ ・は前節てすよ

正しくはβαστάζειν ἄρτι·

ζειν は「βαστάζειν」の語尾のζεινです
┬ は「ἄρτι」の文字化けです
・は、前節の最後尾のピリオドです。

このピリオドは写本にはついていません。
写本を活字化した際につけます。
なにがされたいのですか?

ちなみにシグマは、語中ではσ 最後尾だとσと字の形が変わるのですが
cと活字化されているのは最後尾のシグマであるςの誤植で
ςの下の部分が切れているのです

指定の章節につきましては三節すでに訳しました
こういうテクニカルな話は別のスレッドでお願いします

141神も仏も名無しさん2017/12/27(水) 12:08:14.07ID:4nJ85TNr
>>140
すまんです。ギリシャ語はぜんぜんわからないものでして。

お力をかりたかったのです。

ありがとうございました。

142青梗菜2017/12/28(木) 07:32:51.09ID:WzTwNLW3
マタイ21:6
πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ
καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς

πορευθέντες 過分男複主格 行って
δὲ 接続詞 それで
οἱ μαθηταὶ 冠詞+男複主格 弟子たちは
καὶ 接続詞 そして
ποιήσαντες 過分男複主格 彼らは〜して
καθὼς 副詞 〜のように
συνέταξεν 三単過 彼は命令した
αὐτοῖς 男複与格 彼らに
ὁ Ἰησοῦς 冠詞+男単主格 イエスが

スロージューサー訳
それで弟子たちは行って、そしてイエスが彼らに命じられたように彼らはして

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

143青梗菜2017/12/29(金) 08:13:48.96ID:htwZLA6M
マタイ21:7
ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον
καὶ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτῶν τὰ ἱμάτια,
καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.

ἤγαγον 三複二過 彼らは連れてきた
τὴν ὄνον 冠詞+女単対格 雌ロバを
καὶ 接続詞 〜と〜
τὸν πῶλον 中単対格 子ロバを
καὶ 接続詞 そして
ἐπέθηκαν 三複過 彼らは上に置いた かけた
ἐπ’ 前置詞+属格 〜上へ
αὐτῶν 男複属格 それらの
τὰ ἱμάτια, 冠詞+中複対格 衣服を
καὶ 接続詞 そして
ἐπεκάθισεν 三単過 彼は乗った
ἐπάνω 準前置詞+属格 〜の上に
αὐτῶν.男複属格 それらの

スロージューサー訳
彼らは雌ロバと子ロバとを連れてきた。
そしてそれらの上へ敷物をかけた。
そして彼はそれらの上に乗った。

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

144神も仏も名無しさん2017/12/29(金) 18:37:59.38ID:m/Kh1Ng8
キリスト教の人々は邪神不動明王に非常にだまされやすい!あなた方が吹き込まれて悪だと思ってるものは
善人で不動明王が実は本当の古代から続いてる古代から騙してる悪なのです。その洗脳をさっさとどけ、
自主的に弁償してくること。さもなくば強制的に3倍ぐらい弁償を取られて抹消されるでしょう。
初詣は成田山や不動明王神社へは絶対行ってはいけません!

145青梗菜2017/12/30(土) 08:57:01.81ID:Y72Q1hek
マタイ21:8
ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ,
ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων
καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.

ὁ πλεῖστος ὄχλος 冠詞+最上級+男単主格 おびただしい群衆が
δὲ 接続詞 それで
ἔστρωσαν 三複過 彼らは広げた、敷いた
ἑαυτῶν 再帰代名詞男複属格 自分自身の
τὰ ἱμάτια 冠詞+中複対格 衣服らを
ἐν 前置詞+与格 〜の上に
τῇ ὁδῷ, 冠詞+女単与格 道に
ἄλλοι 代名詞男複主格 他の者たちは
δὲ 接続詞 それで
ἔκοπτον 三複未完 彼らは切り取った
κλάδους 男複対格 枝らを
ἀπὸ 前置詞+属格 〜から
τῶν δένδρων 冠詞
καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.
参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

146青梗菜2017/12/30(土) 09:02:59.24ID:Y72Q1hek
マタイ21:8
ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ,
ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων
καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.

ὁ πλεῖστος ὄχλος 冠詞+最上級+男単主格 おびただしい群衆が
δὲ 接続詞 それで
ἔστρωσαν 三複過 彼らは広げた、敷いた
ἑαυτῶν 再帰代名詞男複属格 自分自身の
τὰ ἱμάτια 冠詞+中複対格 衣服らを
ἐν 前置詞+与格 〜の上に
τῇ ὁδῷ, 冠詞+女単与格 道に
ἄλλοι 代名詞男複主格 他の者たちは
δὲ 接続詞 それで
ἔκοπτον 三複未完 彼らは切り取った
κλάδους 男複対格 枝らを
ἀπὸ 前置詞+属格 〜から
τῶν δένδρων 冠詞+中複属格 樹の
καὶ 接続詞 そして
ἐστρώννυον 三複未完 彼らは広げていた、敷いていた
ἐν τῇ ὁδῷ.前置詞+冠詞+女単与格 道の上に

スロージューサー訳
それでおびただしい群衆が自分たちの衣服らを道の上に広げた。
そして他の人々は樹から枝らを切り取った。そして道の上に広げた。

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

147青梗菜2017/12/31(日) 09:53:47.19ID:L6h2DblR
マタイ21:9
οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν
καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες·
ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ·
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου·
ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

οἱ ὄχλοι 冠詞+男複主格 群衆たちが
δὲ 接続詞 それで
οἱ προάγοντες 冠詞+現分男複主格 先に行く者たちは
αὐτὸν 男単対格 彼に
καὶ 接続詞 〜と〜 〜も
οἱ ἀκολουθοῦντες 冠詞+現分男複主格 ついて来る者たちは
ἔκραζον 三複未完 彼らは大声で叫んでいた
λέγοντες· 現分男複主格 言うには
ὡσαννὰ ヘブライ語音写 ホーサンナ ホサナ 今救ってくださいの意
τῷ υἱῷ 冠詞+男単与格 子に
Δαυίδ· 無変 ダビデの
εὐλογημένος 完分受男単主格 祝福されよ
ὁ ἐρχόμενος 冠詞+現分男単主格 来る者に
ἐν 冠詞+与格 〜において
ὀνόματι 中単与格 名に
κυρίου· 男単属格 主人の
ὡσαννὰ ホサナ
ἐν 冠詞+与格 〜において
τοῖς ὑψίστοις. 冠詞+最上級女複与格 最も高いものらに

148青梗菜2017/12/31(日) 09:55:14.83ID:L6h2DblR
スロージューサー訳マタイ21:9
それで群衆たちが、彼の先に行く者らも、ついて来る者らも叫んで言うには
「ダビデの子にホサナ。
主の名において来る者に祝福あれ。
いと高きところにホサナ」

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

149神も仏も名無しさん2018/01/01(月) 06:12:04.91ID:KsuXEeIf
新年明けましておめでとうございます。
平成三十年 元旦

150青梗菜2018/01/01(月) 08:58:09.91ID:MDi+vblu
マタイ21:10
Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα
ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα·
τίς ἐστιν οὗτος

Καὶ 接続詞 そして
εἰσελθόντος 2過分男単主格 入って行って
αὐτοῦ 男単属格 彼の
εἰς 前置詞+対格 〜の中へ
Ἱεροσόλυμα 地名 エルサレム
ἐσείσθη 三単過受 それが揺り動かされて
πᾶσα 女単主格 すべての
ἡ πόλις 冠詞+女単主格 町が
λέγουσα· 現分女単主格 言うには
τίς 不定代名詞三単主格 誰が
ἐστιν 三単現 彼は〜である
οὗτος 指示代名詞三単主格 この者は

スロージューサー訳
そして彼がエルサレムの中へ入って行くと、町全体が揺り動かされて言うには
「この者は誰か」

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

151青梗菜2018/01/01(月) 08:59:00.17ID:MDi+vblu
おめでとうございます。

152青梗菜2018/01/02(火) 08:34:24.45ID:VTzAtnrd
マタイ21:11
οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον·
οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς
ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.

οἱ ὄχλοι 冠詞+男複主格 群衆らが
δὲ 接続詞 それで
ἔλεγον· 三複未完 彼らが言っていた
οὗτός 男単主格 この者が
ἐστιν 三単現 彼は〜である
ὁ προφήτης 冠詞+男単主格 予言者
Ἰησοῦς 男単主格 イエス
ὁ 指示代名詞男単主格 この者が
ἀπὸ 前置詞+属格 〜からの
Ναζαρὲθ 無変地名 ナザレト ナザレ
τῆς Γαλιλαίας. 冠詞+女単属格 ガリライア ガリラヤの

スロージューサー訳
それで群衆たちが言っていた。
「この者が、預言者イエスである。ガリラヤのナザレからの者である。」

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

153神も仏も名無しさん2018/01/03(水) 08:10:44.01ID:4sNZTJhh
聖書で「淫行」と訳されているギリシャ語のポルネイアは、教会では重に婚前交渉、同性愛、マスターベーションに限定されて教えられいると思いますが、実際はもっと広い意味を含みます。

いうまでもなく、古代社会において、性についての決定権は男性にあったのですね。男は何だかんだ理由をつけて女性を捨てたり拾ったりできたわけです。

「淫行」の禁止は、そんな無力な女性たちを男の放縦から守るためにあったのですね。つまり、「女に触れるなら、結婚しろ。結婚したなら、別れるな」ということですね。男の放縦を抑制するためにあったわけです。

現代はというと、女性はイエスの時代に比べて無力な存在ではありませんね。完全ではないとはいえ、男に対抗できるに足る、制度的な基盤や、経済的な基盤を持つことができるようになりました。

そこで、古代の「淫行」の概念を吟味しないで、そのまま現代に適用できるか?という問題はありますね。

現代では、聖書や牧師の指導などなくても平安で仲むつまじいカップルなんて山ほどいるわけです。「社会は堕落している!」と言って大騒ぎしている原理主義者こそ、社会から見て浮いているわけですね。

こうしたことが、聖書を掲げてあれこれ語る人を社会が嫌遠する大きな理由になっているでしょうね。

パリサイ人が律法の言葉一字一句を取り上げて、人を叩くのをイエスは批判したわけですが、イエスの言葉の一字一句で人を叩いているのをイエスが見たら、イエスは泣くでしょうね。

154神も仏も名無しさん2018/01/03(水) 09:44:06.23ID:PIfAFecn
上の投稿は、別のスレッドに書き込まれていたものです。反感を持たれる方が無断でこちらにコピペいたしました。

文脈がわからないと思われますが、お気になさいませぬように。

155青梗菜2018/01/03(水) 09:54:35.89ID:/m/z68jZ
マタイ21:12
Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν
καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας
καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ,
καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν
καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς,

156青梗菜2018/01/03(水) 09:54:59.23ID:/m/z68jZ
Καὶ 接続詞 そして
εἰσῆλθεν 三単二過 彼は入って行った
Ἰησοῦς 男単主格 イエスが
εἰς 前置詞+対格 〜の中へ
τὸ ἱερὸν 冠詞+中単対格 神聖なところに 神殿に
καὶ 接続詞 そして
ἐξέβαλεν 三単二過 彼は追い出した
πάντας 男複対格 みんなを
τοὺς πωλοῦντας 冠詞+現分男複対格 売る者らを
καὶ 接続詞 〜と〜
ἀγοράζοντας 現分男複対格 買う者らを
ἐν 前置詞+与格 〜で
τῷ ἱερῷ, 冠詞+中単与格 神殿に
καὶ接続詞 そして
τὰς τραπέζας 冠詞+女複対格 四つ脚らを 台らを 机らを
τῶν κολλυβιστῶν 冠詞+男複属格 両替人らの
κατέστρεψεν 三単過 彼はひっくり返した
καὶ 接続詞 また
τὰς καθέδρας 冠詞+女複対格 椅子らを
τῶν πωλούντων 冠詞+現分男複属格 売る者らの
τὰς περιστεράς,冠詞+女複対格 鳩らを

スロージューサー訳
そしてイエスが神殿の中へと入っていた。そして神殿で売る者らと買う者らみんなを
彼は追い出した。そして両替人らの机らをひっくり返し、鳩を売る者らの椅子らも。

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

157青梗菜2018/01/04(木) 06:37:57.70ID:EvzSeONb
マタイ21:13
καὶ λέγει αὐτοῖς· γέγραπται·
ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται,
ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε
σπήλαιον λῃστῶν.

καὶ 接続詞 そして
λέγει 三単現 彼は言う
αὐτοῖς· 男複与格 彼らに
γέγραπται· 三単完受 それは書かれている
ὁ οἶκός 冠詞+男単主格 家は
μου 一単属格 私の
οἶκος 男単主格 家
προσευχῆς 女単属格 祈りの
κληθήσεται,三単未受 それは呼ばれるであろう
ὑμεῖς 二複主格 あなた方は
δὲ 接続詞 しかし
αὐτὸν 男単対格 それを
ποιεῖτε 二複現 あなた方は〜にする
σπήλαιον 中単対格 洞穴に 巣窟に
λῃστῶν.男複属格 強盗どもの

スロージューサー訳
そして彼レは彼らに言う。
「私の家は祈りの家と呼ばれるであろう。」と書かれている。
しかしそれをお前たちは強盗の巣窟にしている。

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

158青梗菜2018/01/05(金) 07:11:15.06ID:pRsvz+FF
マタイ21:14
καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ
καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ,
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

καὶ 接続詞 そして
προσῆλθον 三複二過 彼らは近づいた
αὐτῷ 男単与格 彼に
τυφλοὶ 男複主格 盲人らが
καὶ 接続詞 〜と〜
χωλοὶ 男複主格 足萎えらが
ἐν 前置詞+与格 〜の中で
τῷ ἱερῷ, 冠詞+中単与格 神殿に
καὶ 接続詞 そして
ἐθεράπευσεν 三単過 彼は癒した
αὐτούς.男複対格 彼らを

スロージューサー訳
そして神殿で盲人らと足萎えらが彼に近づいた。
そして彼は彼らを癒した。

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

159青梗菜2018/01/06(土) 06:20:00.08ID:y67uSxEN
マタイ21:15
ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ
οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν
καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ
καὶ λέγοντας· ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, ἠγανάκτησαν

160青梗菜2018/01/06(土) 06:20:29.59ID:y67uSxEN
ἰδόντες 2過分男複主格 見て
δὲ 接続詞 しかし
οἱ ἀρχιερεῖς 冠詞+男複主格 大祭司たちは
καὶ οἱ γραμματεῖς 接続詞+冠詞+男複主格 〜と律法学者らは
τὰ θαυμάσια 冠詞+中複対格 驚くべきことらを
ἃ ἐποίησεν 指示代名詞中複対格+三単過去 彼が為したところの
καὶ 接続詞 そして
τοὺς παῖδας 冠詞+男複対格 幼児らを
τοὺς κράζοντας 冠詞+現分男複対格 大声で叫んでいる
ἐν τῷ ἱερῷ 前置詞+冠詞+男単与格 神殿で
καὶ 接続詞そして
λέγοντας· 現分男複対格 言っている
ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, 音訳+冠詞+男単与格+無変 ダビデの子に、ホサナ
ἠγανάκτησαν 三複過 彼らは怒った

スロージューサー訳
しかし大司祭たちと律法学者らは、彼が為した驚くべきことらを
そして幼児らが「ダビデの子にホサナ」と大声で叫んで言っているのを見て怒った

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

161青梗菜2018/01/07(日) 12:06:22.45ID:zjWi62Z1
マタイ21:16
καὶ εἶπαν αὐτῷ· ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν;
ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι
ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον

162青梗菜2018/01/07(日) 12:06:43.86ID:zjWi62Z1
καὶ 接続詞 そして
εἶπαν 三複過 彼らは言った
αὐτῷ· 男単与格 彼に
ἀκούεις 二単現 あなた聞く
τί 疑問詞中単対格 何を
οὗτοι 指示代名詞男複主格 この者らは
λέγουσιν; 三複現 彼らは言う
ὁ Ἰησοῦς 冠詞+男単主格 イエスが
δὲ 接続詞 それで
λέγει 三単現 彼は言う
αὐτοῖς· 男複与格 彼らに
ναί. 肯定小辞 はい
οὐδέποτε 副詞 一度も〜ない
ἀνέγνωτε 二複二過 あなた方は聞いた
ὅτι 接続詞 〜ということを
ἐκ 前置詞+属格 〜から外へ
στόματος 中単属格 口の
νηπίων 中複属格 幼児らの
καὶ 接続詞 〜と〜
θηλαζόντων 現分男複属格 乳飲み子らの
κατηρτίσω 二単過中動 あなたは整える
αἶνον 男単対格 賛美を

スロージューサー訳
そして彼らは彼に言った。「この者らが何を言っているのか聞いてますか?」
それでイエスが彼らに言う。「はい。幼児らと乳飲み子らの口から
あなたは賛美を整える、とあなた方は聞いたことが一度もないのでしょうか」

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

163神も仏も名無しさん2018/01/07(日) 15:20:47.49ID:0xmooVQc
キリスト信者のフリをしていた「よしお」の正体はエホ証だった。
自称クリスチャンなど信用するな。

164青梗菜2018/01/08(月) 09:21:27.94ID:317KP0Tv
マタイ21:17
καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς
ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν
καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.

καὶ 接続詞 そして
καταλιπὼν 2過分男単主格 あとに残して
αὐτοὺς 男複対格 彼らを
ἐξῆλθεν 三単二過 彼は出て行った
ἔξω 副詞 外に
τῆς πόλεως 冠詞+女単属格 町の
εἰς Βηθανίαν 前置詞+女単対格 ベータニア ベタニアに
καὶ 接続詞 そして
ηὐλίσθη 三単過 彼は野宿した
ἐκεῖ. 副詞 そこに

スロージューサー訳
そして彼らを後に残して、町の外へ、ベタニアに出て行った。
そして彼はそこで野宿した。

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

165青梗菜2018/01/09(火) 06:48:38.82ID:cboM2h4a
マタイ21:18
Πρωῒ δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν.

Πρωῒ 副詞 早く 朝早く 夜明けに
δὲ 接続詞 それで
ἐπανάγων 現分男単主格 漕ぎだすと 船を出すと 帰ると
εἰς 前置詞+対格 〜の中へ
τὴν πόλιν 冠詞+女単対格 町に
ἐπείνασεν. 三単過 彼は空腹を覚えた

スロージューサー訳
それで朝早くに町に帰ると、彼は空腹を覚えた。

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

166青梗菜2018/01/10(水) 07:39:34.83ID:HD7wSC8D
マタイ21:19
καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ’ αὐτὴν
καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον,
καὶ λέγει αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα.
καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.


参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

167青梗菜2018/01/10(水) 20:15:07.27ID:HD7wSC8D
καὶ 接続詞 そして
ἰδὼν 2過男単主格 見て
συκῆν 女単対格 いちじくの木を
μίαν 数詞女単対格 一つの
ἐπὶ 前置詞+属格 〜に
τῆς ὁδοῦ 冠詞+女単属格 道の
ἦλθεν 三単二過 彼はやって来た
ἐπ’ 前置詞+属格 〜に
αὐτὴν 女単対格 そこに
καὶ 接続詞 そして
οὐδὲν 何も〜ない
εὗρεν 三単二過 彼は見出した。見つけた
ἐν 前置詞+与格 〜の中で
αὐτῇ 女単与格 それに
εἰ μὴ 接続詞+小辞 〜の他には
φύλλα 中複対格 葉らに
μόνον, 副詞的中単対格 ただ、 〜だけ
καὶ 接続詞 そして
λέγει 三単現 彼は言う
αὐτῇ· 女単与格 それに
μηκέτι 副詞 もはや〜ない
ἐκ 前置詞+属格 〜から
σοῦ 二単属格 おまえの
καρπὸς 男単主格 果実が
γένηται 三単二過接 それは〜なる
εἰς τὸν αἰῶνα. 前置詞+冠詞+男単対格 永遠に
καὶ 接続詞 そして
ἐξηράνθη 三単過受 それは枯れた
παραχρῆμα 副詞 たちどころに
ἡ συκῆ. 冠詞+女単主格 イチジクの木は

スロージューサー訳
そして道で一本のイチジクの木を見て、彼はそこにやって来た。
そしてそれにただ葉らだけの他には何も見出せなかった。
そして彼はそれに言った。「もはやお前から永遠に果実がなるな」
そしてたちどころイチジクの木は枯れた。

168青梗菜2018/01/11(木) 07:05:45.63ID:3rkfJf+U
マタイ21:20
Καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες·
πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;

Καὶ 接続詞 そして
ἰδόντες 2過分男複主格 見て
οἱ μαθηταὶ 冠詞+男複主格 弟子たちが
ἐθαύμασαν 三複過 彼らは驚いた
λέγοντες· 現分男複主格 言うには
πῶς 副詞 どうして
παραχρῆμα 副詞 たちどころに
ἐξηράνθη 三単過受 それは枯れた
ἡ συκῆ; 冠詞+女単主格 イチジクの木は

スロージューサー訳
そして弟子たちが見て驚き言うには
「どうしてイチジクの木がたちどころに枯れたのですか?」

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

169神も仏も名無しさん2018/01/11(木) 11:46:17.93ID:CiJRa6Lt
暇人が書いてるギリシア語は現代ギリシア語で、
新約聖書が記された当時の古代ギリシア語とは違うから
参考にならないぞw
知ったかぶりのカスを信用するな!

170青梗菜2018/01/12(金) 07:03:20.19ID:EUzUhZRr
マタイ21:21
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε,
οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε,
ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε·
ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·

171青梗菜2018/01/12(金) 07:03:49.58ID:EUzUhZRr
ἀποκριθεὶς 過分男単主格 答えて
δὲ ὁ Ἰησοῦς 接続詞+冠詞+男単主格 それでイエスが
εἶπεν αὐτοῖς· 三単二過+男複与格 彼は彼らに言った
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 無変+一単現+二複与格 アーメン、私はお前たちに言う
ἐὰν ἔχητε πίστιν 接続詞+二複現接+女単対格 もしお前たちが信仰を持つならば
καὶ μὴ διακριθῆτε, 接続詞+否定小辞+二複過接受 またお前たちが疑わない
οὐ μόνον 否定小辞+中単対格副詞的 だけではなく
τὸ 中単対格 〜ことを
τῆς συκῆς 冠詞+女単属格 イチジクの木の
ποιήσετε, 二複未 お前たちはなすだろう
ἀλλὰ κἂν 反意接続詞+接続詞 けれども もし
τῷ ὄρει 冠詞+中単与格 山に
τούτῳ 中単与格 この
εἴπητε· 二複二過接 お前たちが言った
ἄρθητι 二単過命受 お前は起き上がれ
καὶ βλήθητι 接続詞+二単過命受 そしてお前は投げ入れられなさい
εἰς τὴν θάλασσαν, 前置詞+冠詞+女単対格 海の中へ
γενήσεται·三単未 それはなるであろう

スロージューサー訳
それでイエスが答えて彼らに言った「アーメン、お前たちに言う。
もしお前たちが信仰を持ち疑わなければ、イチジクの木のことをなすだけではなく
この山に立ち上がって海の中へ投げ入れられよと言っても、それはなるであろう。」

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

172青梗菜2018/01/13(土) 11:38:38.45ID:AZPsCQf8
マタイ21:22
καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε.

καὶ 接続詞 また
πάντα 中複対格 すべての
ὅσα ἂν 関係代名詞中複対格+小辞 ところのものを
αἰτήσητε 二複過接 あなた方が求めた
ἐν τῇ προσευχῇ 前置詞+冠詞+女単与格 祈りで 祈りを用いて
πιστεύοντες 現分男複主格 信じて
λήμψεσθε.二複未 あなた方は得るであろう、受け取るであろう

スロージューサー訳
またお前たちが祈りにおいて信じて求めたところのものすべてを
お前たちは受け取るであろう。

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

173神も仏も名無しさん2018/01/13(土) 11:44:33.11ID:up1r5r0R
スロージューサー買ったけど
掃除がめんどくさいしその後組み立てもめんどくさいから
埃かぶって寝かしてある

174青梗菜2018/01/14(日) 09:00:28.43ID:BlNPFZot
マタイ21:23
Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν
προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς
καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες·
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς;
καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

175青梗菜2018/01/14(日) 09:24:45.25ID:BlNPFZot
Καὶ 接続詞 そして
ἐλθόντος 2過分男単属格 やって来て
αὐτοῦ 男単属格 彼の
εἰς τὸ ἱερὸν 前置詞+冠詞+中単対格 神殿に
προσῆλθον 三複二過 彼らは近づいた
αὐτῷ 男単与格 彼に
διδάσκοντι 現分男単与格 教えている
οἱ ἀρχιερεῖς 冠詞+男複主格 大祭司たちは
καὶ οἱ πρεσβύτεροι 接続詞+冠詞+男複主格 〜と〜 年寄りたち 〜と長老たちは
τοῦ λαοῦ 冠詞+男単属格 民の
λέγοντες· 現分男複主格 言うに
ἐν 前置詞+与格 〜を用いて
ποίᾳ 女単与格 どんな いかなる
ἐξουσίᾳ 女単与格 権威で
ταῦτα 中複対格 このようなことを
ποιεῖς; 二単現 あなたはなす
καὶ 接続詞 また
τίς 代名詞 誰か
σοι 二単与格 あなたに
ἔδωκεν 三単過 彼は与えた
τὴν ἐξουσίαν 冠詞+女単対格 権威を
ταύτην; 女単属格 これを

スロージューサー訳
そして彼が神殿へとやって来ると、教えている彼に近づいて、大祭司らと民の長老らが言うに
「いかなる権威を用いて、このようことをなすのか。
また誰がこのような権威をあなたに与えたのか」

176青梗菜2018/01/15(月) 06:20:08.10ID:z9JtHC0H
マタイ21:24
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς·
ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα,
ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι
κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ·

177青梗菜2018/01/15(月) 06:20:34.01ID:z9JtHC0H
ἀποκριθεὶς 過分男単主格 答えて
δὲ 接続詞 それで
ὁ Ἰησοῦς 冠詞+男単主格 イエスが
εἶπεν 三単二過 彼は言った
αὐτοῖς· 男複与格 彼らに
ἐρωτήσω 一単未 私は質問するであろう
ὑμᾶς 二複対格 あなた方に
κἀγὼ 接続詞+一単主格の融音 私もまた
λόγον ἕνα, 男単対格+数詞男単対格 一つの言葉を
ὃν 指示代名詞男単対格 それを
ἐὰν 接続詞 もし〜ならば
εἴπητέ 二複二過接 あなた方が言う
μοι 一単与格 私に
κἀγὼ 接続詞+一単主格の融音 私もまた
ὑμῖν 二複与格 あなた方に
ἐρῶ 一単未 私も言うであろう
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 前置詞+女単与格+女単与格 いかなる権威で
ταῦτα 中複対格 これらのことを
ποιῶ·一単現 私がする

スロージューサー訳
それでイエスが彼らに答えて言った。
「私もまたあなた方に一つの話を質問するでしょう。もしあなた方が私に言うならば
私もまたいかなる権威でこれらのことをなしたか、あなた方に言うであろう」

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

178青梗菜2018/01/16(火) 07:01:27.06ID:ZrK/93dZ
マタイ21:25
τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν;
ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων;
οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες·
ἐὰν εἴπωμεν· ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν·
διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;

179青梗菜2018/01/16(火) 07:02:04.65ID:ZrK/93dZ
τὸ βάπτισμα 冠詞+中単主格 バプテスマ 沈めは
τὸ Ἰωάννου 冠詞中単主格・対格+男単属格 ヨハネの
πόθεν 副詞 どこから
ἦν; 三単未完 それは〜であった
ἐξ οὐρανοῦ 前置詞+男単属格 天から
ἢ ἐξ ἀνθρώπων; 接続詞+前置詞+男複属格 あるいは人々からか
οἱ 男複主格 彼らは
δὲ 接続詞 それで
διελογίζοντο 三複未完 彼らは論じ合った
ἐν ἑαυτοῖς 前置詞+再帰代名詞男複与格 彼ら自身の中で
λέγοντες· 現分男複主格 言うには
ἐὰν εἴπωμεν· 接続詞+一複二過接 もし我々が言うならば
ἐξ οὐρανοῦ, 前置詞+男単与格 天から
ἐρεῖ ἡμῖν· 三単未+一複与格 彼は私たちに言うであろう
διὰ τί 接続詞+中単主格 何ゆえに
οὖν 接続詞 それでは
οὐκ ἐπιστεύσατε 否定小辞+二複過 あなた方は信じなかった
αὐτῷ;男単対格 彼を

スロージューサー訳
「ヨハネのバプテスマはどこからであったのか。天からか、あるいは人々からか」
それで彼らは互いに論じ合って言うには「もし天からと我々が言うならば、
彼は私たちに、それでは何ゆえに彼を信じなかったのかと言うであろう」

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

180青梗菜2018/01/17(水) 07:46:31.94ID:yUb6KOXV
マタイ21:26
ἐὰν δὲ εἴπωμεν· ἐξ ἀνθρώπων,
φοβούμεθα τὸν ὄχλον,
πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην.

ἐὰν δὲ 接続詞+接続詞 もしそれで
εἴπωμεν· 一複現 私たちが言う
ἐξ ἀνθρώπων, 前置詞+男複属格 人々から
φοβούμεθα 一複現中動 私たちは恐れる
τὸν ὄχλον, 冠詞+男単対格 群衆を
πάντες 男複主格 みんなが
γὰρ 接続詞 なぜならば
ὡς προφήτην 副詞+男単対格 予言者のように
ἔχουσιν 三複現 彼らは保っている
τὸν Ἰωάννην.冠詞+男単対格 ヨハネを

スロージューサー訳
もしそれで私たちが人からと言うと、群衆が怖い。
なぜならば、みんながヨハネを予言者のように思っているからだ。

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

181青梗菜2018/01/18(木) 06:31:47.55ID:Grx5L1Jk
マタイ21:27
καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν·
οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός·
οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

καὶ 接続詞 そして
ἀποκριθέντες 過分男複主格 答えて
τῷ Ἰησοῦ 冠詞+男単与格 イエスに
εἶπαν· 三複過 彼らは言った
οὐκ οἴδαμεν. 否定小辞+一複完 私たちは知らない、わからない
ἔφη 三単未完 彼は述べた
αὐτοῖς 男複与格 彼らに
καὶ αὐτός· 接続詞+男単主格 彼もまた
οὐδὲ λέγω 否定小辞+一単現 私も言わない
ἐγὼ 一単主格 私は
ὑμῖν 二複与格 あなた方に
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 前置詞+女単与格+女単与格 いかなる権威で
ταῦτα 中複対格 これらのことを
ποιῶ.一単現 私がする

スロージューサー訳
そしてイエスに答えて彼らが言った。「私たちはわからない」
彼もまた彼らに述べた。
「私もまたあなたがたに、いかなる権威でこれらのことをなしたか私は言わない。」

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

182青梗菜2018/01/19(金) 07:56:47.06ID:yPKrGZRp
マタイ21:28
Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο.
καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν· τέκνον,
ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι.

Τί 中単対格 なにを
δὲ 接続詞 そして
ὑμῖν 二複与格 あなた達に
δοκεῖ; 三単現 それは思われる
ἄνθρωπος 男単主格 人が
εἶχεν 三単未完 彼は持っている
τέκνα δύο. 男複対格+数詞 二人の子供を
καὶ 接続詞 そして
προσελθὼν 2過分男単主格 近づいて
τῷ πρώτῳ 冠詞+男単与格 最初の者に
εἶπεν· 三単二過彼は言った。
τέκνον, 男単呼格 子よ
ὕπαγε 二単現命 お前は行きなさい
σήμερον 副詞 今日
ἐργάζου 二単現命 お前は働きなさい
ἐν τῷ ἀμπελῶνι. 前置詞+冠詞+男単与格で ぶどう園で

スロージューサー訳
そしてあなた達に何を思われるのか
「人が二人の子供を持っていた。そして近づいて、最初のものに彼は言った。
子よ、おまえは今日行って、ブドウ園で働きなさい。

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

183青梗菜2018/01/20(土) 09:44:22.76ID:hZuP3qdI
マタイ21:29
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐ θέλω,
ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν.

ὁ 男単主格 彼は
δὲ 接続詞 それで
ἀποκριθεὶς 男単主格過分受 答えて
εἶπεν· 三単二過 彼は言った
οὐ θέλω, 否定小辞+一単現 私はしたくない
ὕστερον 副詞 後になって 後で
δὲ 接続詞 しかし
μεταμεληθεὶς 過分男単主格 心を入れ替えて
ἀπῆλθεν. 三単二過 彼は出かけた

スロージューサー訳
それで彼は答えて言った「私はしたくないです」
しかし後になって心を入れ替えて彼は出かけた。

参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

184青梗菜2018/01/21(日) 12:22:52.38ID:WzZ8w6C0
マタイ21:30
προσελθὼν δὲ τῷ ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως.
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἐγώ, κύριε, καὶ οὐκ ἀπῆλθεν.

προσελθὼν 2過分男単主格 近づいて
δὲ 接続詞 それで
τῷ ἑτέρῳ 冠詞+男単与格 他方の者に
εἶπεν 三単二過 彼は言った
ὡσαύτως. 副詞 同様に
ὁ 指示代名詞男単主格 この者は
δὲ 接続詞 それで
ἀποκριθεὶς 過分受男単主格 答えて
εἶπεν· 三単二過 彼は言った。
ἐγώ, 一単主格 私は
κύριε, 男単呼格 主よ。
καὶ 接続詞 そして
οὐκ ἀπῆλθεν. 否定小辞+三単二過 彼は出かけなかった

スロージューサー訳
さてもう一人に近づいて、同様に彼は言った。
するとこの者は答えて言った。「私は(行きます)、主よ。」
そして彼は出かけなかった。
参考に
http://www.sacred-texts.com/bib/poly/mat021.htm

新着レスの表示
レスを投稿する